News

การใช้งานเครื่องปั้มน้ำดีเซลเบื้องต้น

9

การใช้งานเครื่องปั๊มน้ำดีเซลเบื้องต้น

  1. ควรเช็คน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้ง
  2. กดวาล์วปุ่มแดงก่อรสตาร์ททุกครั้งเมื่อต้องการใช้งาน
  3. เติมน้ำมันในหอยโข่งก่อนเริ่มต้นใช้งานทุกครั้ง
  4. เปิดก๊อกน้ำมันก่อนเริ่มต้นใช้งานและปิดทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ

ข้อควรระวัง

  1. ใช้เฉพาะน้ำมันดีเซลเท่านั้น
  2. เปิดวาล์วทุกครั้งก่อนใช้งาน

Related Posts