Showing 1–12 of 15 results

Show sidebar

เลื่อยโซ่ไฟฟ้า EUROX 11.5″ EU740

1,799.00 บาท
-กำลังไฟฟ้า : 740 วัตต์ -กระแสไฟฟ้า : 220 โวลต์ -ความเร็วรอบ : 5,000 รอบ/นาที -บาร์โซ่ : เฟือง

ฟิลเลอร์เกจ์26ใบต่อชุด 29A

155.00 บาท
ฟิลเลอร์เกจ์26ใบต่อชุด -0.0015-0.025 มิล